لشکر سایبری صاحب الزمان رامسر , lcszr

لشکر سایبری صاحب الزمان رامسر

لشکر سایبری صاحب الزمان رامسر , lcszr

لشکر سایبری صاحب الزمان رامسر

137نــــفــــــر
عضو شده اند
137نفر عضو شده اند
90/10/4 12:06

وضعیت حجاب در دوره های مختلف ایران مادهادر کتاب پوشاک...

لشکر سایبری صاحب الزمان رامسر
وضعیت حجاب در دوره های مختلف ایران


مادهادر کتاب پوشاک ایران باستان نوشته ی ضیا پور در صفحه ۵۲ آمده است که: اصلی که باید در نظرداشت این است که طبق نقوش برجسته مجسمه های ما قبل میلاد, پوشاک زنان آن دوره (ماد ها) با کمیتفاوت با پوشش مردان یکسان بود.  ضیاپور در ادامه مینویسد: مرد و زن به واسطه ی اختلافی که میان پوشش سرشان وجود دارد از همتمیز داده میشوند. به نظر میرسد که زنان پوششی روی سر خود گذارده اند و از زیر آن گیسو هایبلندشان نمایان است. هخامنشیانپارسی ها به وسیله کوروش دولت ماد را از میان برداشته و سلسله هخامنشیان را تاسیس کردند.آن ها از نظر لباس همانند مادها بودند. در مورد پوشاک زنان آن دوره آمده که: زنان آن دوران پوششی جالب داشتند.پیراهن آنان پوششی ساده و بلند و دارای راسته چین و آستین کوتاه است. و از روینقوش به زنانی بر میخوریم که از پهلو بر روی اسب سوارند(دقیقا مثل الان که زنانعفیف به پهلو بر پشت موتور ها مینشینند)و چادری مستطیل بر روی همه یلباس خود افکنده و در زیر آن یک پیراهن با دامن بلند و در زیر آن پیراهن بلند دیگریتا به مچ نمایان است.اشکانیاندر دوره اشکانیان هم همانند دوره های گذشته پوشش زنان ایرانی کامل بوده است. در این باره آمدهاست: لباس زنان اشکانی پیراهنی بلند تا روی زمین, گشاد , پر چین , آستین دار و یقه راست بوده است.پیراهن دیگری هم داشته اند که روی اولی میپوشیدند و قد اینسکی نسبت به اولی کوتاه و یقه باز بودهاست. و روی این پیراهن چادر سر میکردند.(وقتی اینها را میخواندم با خودم ناخود آگاه فکر کردم که خوب شد ما در آن دروره ها زندگی نکردیم) چادر زنان اشکانی به رنگ های شاد و ارغوانی و یا سفید بوده است. این چادر به نحوی روی سرمی افتاد که عمامه که نوعی کلاه زنانه بود در قسمت عقب و پهلو ها میپوشانیده است.در کتاب پارتیان هم آمده که زنان اشکانی قبایی تا زانو بر تن می کردند. با شنلی کهبر افکنده میشد و نیز نقابی داشتند که به سر می آویختند.ساسانیاندر دوره ساسانیان دین زرتشت دین رسمی کشور شد. در این دوره زنان هم به خاطر فرهنگ گذشته و همبه خاطر آموزه های دین زرتشت حجاب کامل خود را حفظ کردند . در کتاب پوشاک باستان ایرانیان نوشتهضیاپوردر صفحه ۵۱ آمده است: چادر که از دوره های پیش بوده است در این دوره نیز به صورتمختلف مورد استفاده بوده است. در کتاب تمدن ساسانی نوشته علی سامی در صفحه۱۸۶ جلد۱ آمده است:حجاب در این دورهچنان اهمیتی داشت که حتی لباس هنرپیشگان زن مانند سایر بانوان بلند بود و تا پشت پا کشیدهمیشد. بعد از اینکه با تلاش زیاد توانستم عکس آذرمیدخت در دوره ساسانی را پیدا کنم به این نتیجهرسیدم که دست هایی در کار است تا فرهنگ غنی و پر بار گذشته مارا تغییر دهند و برایمان تاریخ بسازند. عکس اصلی مجسمه ملکه آذرمیدخت را در اینجا میگذارم.حالا کلمه آذرمیدخت را در گوگل جستجو کنید. متوجه میشوید که کسانی میخواهند تاریخ ما را عوضکنند. اگر این کلمه را جستجو کنید با چنین عکسی  مواجه میشوید که هیچ ربطی به عکس واقعی ندارد.
99