خرگوش بلا , khargosh_bala

خرگوش بلا

خرگوش بلا , khargosh_bala

خرگوش بلا

11,947نــــفــــــر
عضو شده اند
11,947نفر عضو شده اند
91/01/2 13:17

یک مقاله واج شناسی از دکتر محمود بیجن خان نظام واجگونه...

خرگوش بلا
یک مقاله واج شناسی از دکتر محمود بیجن خان
نظام واجگونه های زبان فارسی در چارچوب نظریه واج شناسی تولیدی


چکیده : در این مقاله نظام واجگونه های زبان فارسی در چارچوب نظریه واج شناسی تولیدی تجزیه و تحلیل می شود. برای این منظور، "بستارهای تولیدی" به عنوان واحدهای کمینه تجزیه و تحلیل واجی تعریف می شوند. بستارهای تولیدی، الگوهای گرفتگی در جهاز صوتی هستند که چون برخلاف مشخصه های تمایز دهنده ذاتا زمان مند هستند، با ترکیب غیر خطی خود در فضای زمانی مکانی، واج ها و واجگونه های زبان را سازماندهی......
99
1