کشاورزی_باغبانی , keshavarzi_baghbani

کشاورزی_باغبانی

کشاورزی_باغبانی , keshavarzi_baghbani

کشاورزی_باغبانی

972نــــفــــــر
عضو شده اند
972نفر عضو شده اند
85/10/18 08:30

هرس درخت مو هرس درخت مو : منظور از هرس منظور از هرس...

کشاورزی_باغبانی
هرس درخت مو
هرس درخت مو :
منظور از هرس

منظور از هرس ایجاد تعادل بین ریشه و قسمتهای هوایی است .

زمان هرس 
 زمان هرس خشك از 15 الی 20 روز پس از برگ ریزان شروع و تا اندكی قبل

از شكفتن جوانه ها در اوایل بهار ادامه دارد . هرس مو در مناطق سردسیر اكثرا در اواخر

ماههای زمستان و اوایل بهار انجام می شود . زیرا انتخاب شاخه های یكساله مو و یا شمارش

تعداد جوانه ها برای نگهداری به هنگامی كه درخت شاخ و برگ خود را از دست داده آسانتر

است .

انواع هرس :
1 - هرس فرم دهی 2 - هرس بار دهی

1- هرس بار دهی : برای هدایت شاخه ها و تنه و یا بطور كلی اندام رویشی گیاه از آغاز كاشت

تا شروع بهره برداری انجام می شود . انواع هرس فرم كه با توجه به شرایط آب و هوایی در

مناطق اجرا می شود شامل : فرم خزنده - پا چراغی - داربستی - سیستم كوردون

- فرم خزنده یك تنه بسیار كوتاه دارد كه 3 تا بازو روی آن وجود دارد و بازوها هم سطح زمین

هستند .

- فرم پا چراغی در این روش تنه 50 تا 150 سانتیمتر از سطح زمین ارتفاع دارد و روی تنه

5 تا 8 بازو نگهداری می شود .

- فرم داربستی تنه بیش از 2 متر ارتفاع دارد و بیشتر در منازل استفاده می شود .

- سیستم كوردون تنه 150 تا 170 سانتیمتر ارتفاع دارد و بازوها در 3 ردیف و به فاصله 50

سانتیمتر از هم روی سیم هدایت می شوند . بیشتر برای مناطق نیمه گرمسیری مناسب است .

2- هرس بار دهی : شامل هرس خشك و سبز می باشد .

- هرس خشك در زمان خواب گیاه انجام می شود . هدف آن حذف شاخه های مازاد و انتخاب

شاخه های بارده می باشد .

- هرس سبز در دوره رویش گیاه و معمولا در تابستان انجام می شود . در این هرس شاخه های

پا جوش و تنه جوش و ترك كه باعث ضعیف شدن درخت می شود حذف شده و همچنین بخشی

از شاخه های میوه دهنده كه رشد زیادی كرده و مانع رسیدن هوا به داخل درخت می شوند در

هرس تابستانه حذف می گردند .

اهداف هرس :

1- تنظیم تولید میوه از طریق حذف جوانه های بارده .

2- استفاده از نور خورشید برای رسیدن محصول .

3- حفظ سیستم تربیت .
منبع:
http://alonefarmer.blogfa.com/cat-157.aspx
99