کانال خبر جعفریه , jafarieh20.ir

کانال خبر جعفریه

کانال خبر جعفریه , jafarieh20.ir

کانال خبر جعفریه

1نــــفــــــر
عضو شده اند
1نفر عضو شده اند
بیشتر
96/07/22 18:29

سخنرانی شهردار

کانال خبر جعفریه
[https://www.aparat.com/v/rujkg]
99