آذربایجان ایران , iranian_azerbaijan

آذربایجان ایران

آذربایجان ایران , iranian_azerbaijan

آذربایجان ایران

458نــــفــــــر
عضو شده اند
458نفر عضو شده اند
89/04/22 18:57

فارسی "زبان ملی" همه ایرانیان نیست، زبان ملی قوم...

آذربایجان ایران
فارسی "زبان ملی" همه ایرانیان نیست، زبان ملی قوم فارس است- بخش پایانی- مئهران باهارلی
فارسی "زبان ملی" همه ایرانیان نیست، زبان ملی قوم فارس است- بخش پایانی- مئهران باهارلی
  نحوه تعیین زبان رابط بین ملل ساكن در ایران
  مشخص نمودن یك و یا چند زبان رابط بین ملتها و ملیتهای ایرانی و یا بین تك تك افراد منسوب به این ملتها خارج از صلاحیت دولتها است. این گونه زبان و یا زبانهای رابط نمی توانند از بالا و از طرف دولت و یا مقامات رسمی انتخاب و دیكته شوند. زبان یا زبانهای رابط بین ملتها طی روندهای طبیعی و غیرطبیعی، در طول تاریخ و به طور خودجوش و از میان زبانهائی كه افراد قادر به ایجاد ارتباط با آنها می باشند- از جمله به علت رسمی و دولتی بودن آن زبانها و یا یادگیری داوطلبانه و اجباری آنها - مشخص میشوند. در حالیكه موقعیت فعلی زبان فارسی به عنوان زبان رابط اجباری تنها ناشی از یك سبب تاریخی است: كودتای انگلیسی سال ١٢٩٩.
  به عنوان مثال زبان سنتی رابط بین تركان از یكسو و تالشها، تاتها، خلجها، ارمنیها، آسوریها، یهودیها و نیز بخشهائی از كردان و گیلكان و تركمنها و ... در آزربایجان و شمال خراسان همواره زبان تركی بوده است. تعویض این زبان رابط طبیعی و تاریخی با مداخلات صنعی و استبدادی و جایگزین كردن آن با فارسی از پشتوانه ای منطقی برخوردار نیست.
  همچنین نیاز و منطقی در اعلام یك زبان رابط واحد برای همه ملل ساكن در ایران وجود ندارد. هر ملت می تواند با ملتهای گوناگون با زبانهای متفاوتی ارتباط بر قرار كند. مثلا ملت ترك می تواند با ملل و اقلیتهای ملی فوق با زبان تركی و با ملل دیگر ساكن در ایران با زبانی دیگر- مثلا انگلیسی- ارتباط برقرار كند.
  نحوه تعیین زبان رابط بین دول فدرال ایران
  در سایه آنچه گفته شد، بنظر می رسد معقول تر آن است كه مساله نحوه تعیین و یا انتخاب زبان رابط بین دولتها در ایران فدرال نیز، نه در سطح مركزی و واحد بلكه در سطح دو دولت مشخص و بر اساس شرایط و ویژه گیهای دولتهای مورد بحث حل و فصل شود:
  ١- هنگام انتخاب زبان و یا زبانهای رابط بین دو دولت فدرال، از میان زبانهای داخلی و یا بین المللی گوناگون عواملی مانند منافع سیاسی دول، خواست ملل، شرایط گذشته تاریخی، جمعیت متكلمین هر زبان، زبانهای كشورهای همسایه، وجود ادبیات مدرن و دمكرات و لائیك روند جهانی سازی، امپریالیسم و استعمار فرهنگی، هزینه ها و سهولت امر و ...... نیز میتوانند موثر باشند.
  ٢- نحوه تعیین زبان و یا زبانهای رابط بین دو دولت فدرال ایران و در شرایطی آزاد و دمكراتیك، می تواند بر اساس روابط زبانی و تباری و تاریخی و فرهنگی ملل تابعه آن دو دولت؛ توسط استشارات و مذاكرات سیاسی و توافقهای دوگانه بین آنها؛ تصویب مجالس ملیشان؛ حتی انجام رفراندم و یا تركیبی از دو و یا چند عدد از این روشها صورت پذیرد.
  به عنوان مثال بسیار طبیعی خواهد بود اگر دولتهای آزربایجان جنوبی، قاشقای یورد (تركان جنوب ایران) و آوشار یورد (تركان شمال شرق ایران) و حتی خلجستان (در آزربایجان جنوبی) زبان تركی را به عنوان زبان رابط خود برگزینند. در این نمونه، كوچكترین دلیل و فایده ای برای انتخاب زبان فارسی به عنوان زبان رابط این دولتهای تركی متصور نیست. به عنوان مثالی دیگر، زبان رابط میان دولتین آزربایجان جنوبی و تركمنستان جنوبی نیز می تواند تركی استانبولی كه عملا در حال حاضر به عنوان زبان رابط جهان تورك عمل می كند تعیین گردد. در اینجا نیز لزوم و منطقی در انتخاب زبان فارسی بین دو دولت تركی آزربایجان جنوبی و تركمنستان جنوبی وجود ندارد.
  گزینه انتخاب زبان فارسی بین دو دولت فارسستان و به عنوان مثال آزربایجان متصور است. اما با توجه به عواملی كه هنگام اشاره به ماهیت سیاسی زبان رابط شمرده شد، این گزینه نیز عملی نیست. اكنون قطعی شده است كه دولتین آزربایجان و فارسستان می باید بر سر زبان سومی به عنوان زبان رابط - مانند انگلیسی- به توافق برسند.
  گزینه ای قابل تامل: زبان رابط انگلیسی
  هرگاه همچنان ضرورت انتخاب تنها یك زبان به عنوان زبان رابط كل ملل و دول در ایران آینده احساس شود، به نظر میرسد بهترین روش اجتناب از انتخاب یكی از زبانهای ملل ساكن در ایران بویژه زبان فارسی به عنوان تنها زبان رابط است. از همین روست كه تعداد روزافزونی از روشنفكران ایرانی منسوب به ملتهای مختلف خواهان اعلام زبانی بین المللی مانند انگلیسی كه زبان ملی و مادری هیچ ملت ایرانی نیست، به عنوان زبان رابط بین دول فدرال ایران و یا حتی به عنوان زبان رابط دولت مركزی با دول خارجی و در روابط بین المللی میباشند.
  وظیفه روشنفكران منسوب به ملل مختلف ساكن در ایران است كه برای مردم روشن سازند به نفع همه مردم ایران است كه زبان همه ملل و اقلیتهای ملی ساكن در این كشور همزمان زبان رسمی اعلام شوند و علاوتا زبانهای ملل در مناطق ملی مربوطه خود زبان دولتی اعلام گردند. همچنین وظیفه روشنفكران است كه در باره فوائد و مزیتهای انتخاب زبانی غیربومی و ترجیحا بین المللی مانند انگلیسی به عنوان زبان رابط بین دول فدرال ایران و یا حتی به عنوان زبان رسمی دولت مركزی روشنگری نمایند. در راس این مزیتها، حفظ بیطرفی دولت مركزی و پایان دادن به برتری و فروتری ملی و زبانی و كشمكشهای فرسایشی ناشی از آن در ایران است.
  ضدیت با فارسها و زبان فارسی
  عده ای مطرح می سازند محروم كردن زبان فارسی از موقعیت زبان رابط اجباری، به معنی ضدیت با زبان فارسی و كنار گزاردن آن است. جواب آنكه كسی مخالف و دشمن زبان فارسی نیست و نمیخواهد ایرانیان زبان فارسی را كنار بگذارند، بلكه ملتهای ایران تمام و عین حقوق و امتیازاتی را كه زبان فارسی از آن برخوردار است برای زبانهای ملی خود نیز میخواهند. این دشمنی با فارسی و یا هیچ زبان دیگری نیست. همانگونه كه مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی ضدیت با نژاد سفید نبوده و نیست، مبارزه با حاكمیت انحصاری قوم اقلیت فارس و سلطه سیاسی و فرهنگی این قوم و تلاش قومیتگرایان افراطی فارس و دولت جمهوری اسلامی برای یكسان سازی و نابودی هویت، زبانها، فرهنگها و از بین بردن حاكمیت ملی ملیتهای غیرفارس ایران هم ضدیت با فارسها و زبان فارسی نیست؛ حتی بر عكس، این دوستی و خدمتی واقعی به زبان و فرهنگ قوم فارس است.
  ملل و اقلیتهای ملی غیرفارس در ایران، به زبان فارسی كه به هر حال زبان اقلیتی ٢٥ - ٣٥ درصدی در ایران و همچنین زبان گروههائی در كشور همسایه افغانستان است احترام میگذارند و كسی معترض حقوق ملی فارسان ایران نیست. اقلیت فارس - به شرط احترام به هویت و زبان و فرهنگ ملل دیگر- حق دارد در ایران آزاد و دمكرات به زبان خود بخواند و بنویسد، همچنانكه حق دارد زبان ملی اش فارسی به عنوان زبانی رسمی در سراسر كشور و زبانی دولتی در منطقه فدرال فارسستان شناخته شود. اما شناخته شدن این حقوق به معنی آن نیست كه خلق ترك ایران و آزربایجان مجبور باشد زبان فارسی جانشین، تحمیلی و استعماری را به جای زبان ملی، مشترك و مادری خود تركی بپذیرد و یا آنرا به عنوان زبان رابط با دیگر ملل قبول كند. فارسها می باید درك كنند كه زبان فارسی پس از این، صرفا می تواند دارای حقوقی متناسب با تاریخ دولتی بودن، واقعیتهای جهان معاصر، اصول جهانی حقوق بشر و وزنه جمعیتی حاضر خود باشد و نه بیشتر از آن. فارسی نه زبان ملی و نه زبان مشترك ملل دیگر ایران است و نه زبان رابط اقلا دولت آزربایجان با دیگر دولتها خواهد بود.. زبان فارسی بعد از این نباید و نمیتواند به جز زبان ملی و محلی قوم فارس در شرق و برخی نواحی مركزی ایران بكار رود.
  گرچه یه هو!!!  ================================================ فارسی "زبان ملی" همه ایرانیان نیست، زبان ملی قوم فارس است- بخش اول- مئهران باهارلی http://www.cloob.com/club/article/show/clubname/Iranian_azerbaijan/articleid/1308205 فارسی "زبان ملی" همه ایرانیان نیست، زبان ملی قوم فارس است- بخش دوم- مئهران باهارلی  http://www.cloob.com/club/article/show/clubname/Iranian_azerbaijan/articleid/1308211 فارسی "زبان ملی" همه ایرانیان نیست، زبان ملی قوم فارس است- بخش پایانی- مئهران باهارلی  http://www.cloob.com/club/article/show/clubname/Iranian_azerbaijan/articleid/1308213 ================================================
99
    آخرین مطالب آذربایجان ایران
    امروز 16 خرداد تلوزیون استانی هم پس از اعتراضات دیروز... اهمیت استراتژیك شهرستانهای آزربایجانی قروه (قوروا)... آذر= خزر استاد پرویز یكانی زارع مورخ سرشناس  در باره... بیانیه تحلیلی و تند جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد... دستور تخریب میدان شهرداری سایین قالا (صائین دژ) توسط... تهران نگران حمله اسرائیل از طریق آذربایجان است !... مجلس در رأس همه امور آنتی آذربایجانی  مجلس در راس... بیانیه تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان در رابطه با رد... آنان سعیدانند، عاشقان سرزمین «عاشیق»ها - ابوذر آذران... آسیب شناسی جریان تولید اندیشه در آذربایجان جنوبی... نوروز جشنی بسیار قدیمی تر از حضور پارسیان در ایران... تمدن ایرانی یک دروغ بزرگ است- مصطفی ملکیان تمدن ایرانی... تراژدی آزربایجان و سکوت سبزها - بخش پایانی- ابوذر... تراژدی آزربایجان و سکوت سبزها - بخش اول- ابوذر آذران... از رنجی که می بریم.... ضد بازجویی- بابک حبیبی   ضد بازجویی- بابک حبیبی  ... سبزها و زمینه سازی برای یک جنبش فاشیستی- بخش پایانی-... سبزها و زمینه سازی برای یک جنبش فاشیستی- بخش دوم-... سبزها و زمینه سازی برای یک جنبش فاشیستی- بخش اول-... گونئی و صدای عصیان ابنای وطن - مهندس ابراهیم رشیدی... فارسی "زبان ملی" همه ایرانیان نیست، زبان ملی قوم...