حباب , hobab

حباب

حباب , hobab

حباب

31,658نــــفــــــر
عضو شده اند
31,658نفر عضو شده اند
91/08/16 20:23

همیشه دلتنگ توام....

حباب
همیشه دلتنگ توام...
  در جــســتـــــ وجــــوی تــــــو چــشــمـــانـــم از نــفــس افــتـــــاد ..    در کــجــــای جــغــرافــیــــای دلــتـــــ ایــســــتـــاده ام    کـــــه خـــــانـه ام ابــریــســــتـــــــ ..    ....    هــمـیـشـــــه دلــــتــنــگـــــــ  تـــــوام ...  
99