گفتگوی دوستانه , hob_nob

گفتگوی دوستانه

گفتگوی دوستانه , hob_nob

گفتگوی دوستانه

6,539نــــفــــــر
عضو شده اند
6,539نفر عضو شده اند
91/02/27 13:59

تعریف دانش تعریف دانش دانش بر درک و تجربه ضمنی دلالت...

گفتگوی دوستانه
تعریف دانش
تعریف دانش دانش بر درک و تجربه ضمنی دلالت دارد که می تواند بین استفاده درست و استفاده نادرست، تفاوت قائل شود. دانش در طبیعت خود پویاست. اطلاعات جمع آوری می شود. در حالیکه دانش توسعه و گسترش می یابد و افزایش پیدا می کند. دانش سازمانی هر آن چیزی است که افراد سازمان درباره فرایند ها، محصولات، خدمات، مشتریان، بازار و رقبای سازمان می دانند. بر اساس تعریف (دانپورت و پروساک، 1998)، دانش عبارت است از ترکیبی سیال از تجارب، ارزش ها، اطلاعات زمینه ای، و دانش تخصصی، که بصورت منجسم و یکپارچه چارچوبی را برای ارزیابی و کسب تجارب و اطلاعات جدید را فراهم آورد. این دانش از اذهان افراد  سرچشمه می گیرد و توسط آنان به کاربرده می شود. در داخل سازمان، این دانش نه تنها در مستندات و بانک های اطلاعاتی سازمان جای دارد، بلکه در تمام فعالیت ها، فرایندها، اقدامات و نرمهای سازمان جاری است. همانند همین تعریف را (لانگ، 2001)  ارائه می دهد وی در توصیف خود از دانش سازمانی، افراد انسانی را اصلی ترین عنصر در خلق دانش می داند. دانش از طریق گردش و انتقال (به گونه ای غیر رسمی) در میان افرادی که بواسطه علایق مشترک گرد هم آمده اند، خلق می شود و در سازمان باقی می ماند. در این مفهوم از دانش هم تولید دانش و هم نگهداشت و کاربرد آن حامل فعالیت ها و تلاش های جمعی افراد در گروه ها منسجم است. (الوانی و همکاران، 1386 ، ص3). مفهوم دانش صرفا به معنای انتقال آگاهی و اطلاعات نیست بلکه منظور از دانش، خلاقیت آفرینندگی و زایندگی است. سازمان دانشی، دیده ساز بوده و به کار برنده ایده های نو است و از این طریق به مزیت رقابتی دست پیدا می کند (الوانی، 1377، ص 8) دانش نشأت گرفته از تفکر و ترکیبی از اطلاعات ، تجربه و بینش است که این بینش به نوبه خود با استفاده از توسعه دانش پنهان بدست می آید. استخراج دانش از اطلاعات به قضاوت انسان و در چهارچوب تجربه استوار است. (Rad & Anantatmula, 2005) دانش در هر جنبه ای از زندگی ما وجود دارد بسیاری از سازمان ها متوجه شدند که ایجاد، انتقال و مدیریت دانش برای موفقیت سازمانشان در اقتصاد فعلی مصمم است. (Dutta, 1997) طی دو دهه اخیر افزایش حجم اطلاعات در سازمان ها و لزوم استفاده مؤثر از آن ها در تصمیم های سازمانی، باعث ظهور پدیده ای به نام مدیریت دانش شده است. (Kelly, 2004) مدیریت دانش به عنوان سازوکاری نظام مند و سازماندهی شده قادر است تا سازمان ها را نسبت به استفاده بهینه از منابع دانش رهنمون باشد (انصاری رنانی و قاسمی نامقی، 1388، ص 17). مدیریت دانش روند آگاهانه ایجاد دانش، اعتباربخشی به دانش، ارائه دانش، توزیع دانش و کاربرد آن در سازمان است. اگر مدیریت سازمان درصدد است تا مدیریت دانش در اولویت قرار گیرد، باید تعادل موجود بین افراد و فناوری ها را مورد توجه قرار دهد (محمدلو، 1383، ص 58). مدیریت دانش راه کاری مؤثر برای ارتقای سطح خدمات و تولیدهای سازمانی محسوب می شود و از طریق آن می توان به ارزش افزوده سازمان یاری رساند. هم چنین مدیریت دانش فعالیتی هدفمند در راستای حفظ توان بالقوه سازمان و تبدیل اطلاعات کارکنان به سرمایه های سازمانی است. با استفاده از الگوهای ارتباطی در سلسله مراتب سازمان و ایجاد فرهنگ مشارکت می توان به ارزش افزوده در برون داد سازمان یاری رساند. یکی از اهداف اصلی مدیریت دانش، بهره وری بیشتر از سرمایه های انسانی است که در سازمان های نوین به آن توجه خاصی شده است. امروزه دانش کارکنان در حکم یکی از پایه های ضروری هدایت سازمان محسوب می شود. (فرهودی و درودی، 1387، ص 102) تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش واتسون در کتاب خود به سه مرحله مشخص در تمدن بشری و چهارمین مرحله ای که اخیراً مطرح شده است، اشاره می کند که عبارتند از عصر کشاورزی، عصر صنعت و عصر اطلاعات که در اواخر قرن بیستم آغاز شد. وی پیش بینی می نماید که قرن بیست و یکم شاهد توسعه جوامع بر مبنای ایده ها و خلاقیت باشد. (Watson, 2002)   به طور خلاصه چهار عامل عمده در به وجود آمدن پدیده مدیریت دانش عبارتند از: 1- دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه های یک سازمان اساساً سرمایه های قابل لمس و ملی بودند (امکانات تولید، ماشین، زمین و حتی نیروی کار ارزان) به سمت سازمان هایی که دارایی اصلی آن ها غیرقابل لمس بوده و با دانش، خبرگی و توانایی برای خلاق سازی کارکنان آن ها گره خورده است. از زمانی که حرفه ها به این نتیجه رسیدند که باید به طریقی دارایی خود را ارزش گذاری و هزینه ها را کنترل نمایند، دوره ای آغاز شد که امتیاز رقابتی بر خلق دانش و استفاده مؤثر از آن استوار گشت.
99