گواشیر  , govashirclub

گواشیر

گواشیر  , govashirclub

گواشیر

14,582نــــفــــــر
عضو شده اند
14,582نفر عضو شده اند
88/07/1 10:42

تصاویر روی جلد مجلات قدیمی::گواشیر:: نوش آفـــرین...

گواشیر
تصاویر روی جلد مجلات قدیمی::گواشیر::
نوش آفـــرین       ناصـــر حجازی و همسرش !       نوش آفرین متهم به بی پروائی هنری شد !       فـــروزان و آخــــرین مد !       گــــوگـــــوش     عـــلی حاتـــمی و زری خـــوشكام !       گـــوگــوش و بهـــروز وثوقــــی  
99