دختران چادری , clad_girls

دختران چادری

دختران چادری , clad_girls

دختران چادری

30,227نــــفــــــر
پسندیده اند
30,227نفر پسندیده اند
95/02/15 19:04

شما ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﯽﮐﻪ ﺗﻮ خیابون ﻣﻨﻮ ﭼﭗ ﭼﭗ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ!...

دختران چادری
شما ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﯽﮐﻪ ﺗﻮ خیابون ﻣﻨﻮ ﭼﭗ ﭼﭗ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ!ﺑﺒﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰﻡ ...
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮَﻣﻪ ﻋﻘﻠﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺮِ!
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺩﺭﻡ ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎﺯﯼ ﺭﻭﺷﻦ ِ...
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﮔﺮﻣﻪ! ﺍﺻﻦ ﺩﺍﻏﻪ ! ﻻﮎ ِﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﺭﻡ ﻻﮎ ﭼﯽ ﭼﯿﻪ ﻫﺎ!
ﺑﯿﺎ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺑﺒﯿﻦ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯽ ﻻﮎ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ ! ﺧﻮﺑﻢ، ﺑﻠﺪﻡ ﺑﺰﻧﻢ
ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ، ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺩﺭ ﺗَﻨَﻤﻪ ﺯﺷﺘﻪ، ﻧﭻ! ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﭘﻮﻝ ﻣﺎﻧﺘﻮﻣﻮ ﺩﺍﺩﻡ! ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺑﯿﻨﯿﺶﺣﺎﻻ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻫﯿﭽﯽ..ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﺎﺩﺭ ﻣﺸﮑﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﻭﻥ ﺷﺪﻩ؟؟
ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﻨﯽ ﺳﺮ ﻧﮑﺮﺩﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﻩ
ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻝ ﻣﯿﺨﺮﯼ ۵ ﺗﻮﻣﻦ٬ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻝ ﺑﺨﺮﻡn ﺗﻮﻣﻦ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺩﺭ ﻭﺣﺮﺍﺭﺕ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﭼﺮﻭﮎ ﻧﺸﻪ!
ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺘﺶ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ﺍﺵ ﺩﺭﺳﺖ ﻭﺍﯾﺴﻪ
ﺑﺒﯿﻦ ﻣﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﻭ ﮐﯿﻒ ﻭ ﮐﻔﺶ ﻗﺮﻣﺰﻡُ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻭﺷﻠﻮﺍﺭ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺖ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻏﺭﻭﺭِ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡﻭ ...
ﺍﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻦ ﺭﻭﯼ ﺩﻟﻢ ﭘﺎ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﻭ ﯾﻪ " ﺧﺎﻧﻢ ﭼﺎﺩﺭﯼ" ﺑﺎﺷﻢ ...
ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺎﺩﺭﻡ ﺑﺎﺷﻢ
چون بهم ثابت شده ک هرچی تنگتر بپوشم بالاتر نیستم...بلکه کالاترم....چون یادگرفتم که

( جنس ارزون مشتری های زیادی داره )

□هر روز شالهایتان عقب ‌تر

■مانتوهایتان چسبان ‌تر

□ساپورتتان تنگ‌ تر

■رژ لبتان پررنگ‌تر میشود

⇦بنده‌ی کدام خداییید؟

★دل چند نفر را لرزانده‌اید؟

☆کدام مرد را از همسر خود دلسرد کرده‌اید؟

★اشک چند پدر و مادر و همسر شهید را درآوردید؟

☆چند دختر بچه را تشویق کرده‌اید که بعدها بی حجابی را انتخاب کند؟

★چند زن را به فکرانداخته‌اید که از قافله مد عقب نمانند؟

☆آه حسرت چند کارگر دور از خانواده را بلند کرده‌اید؟

★پا روی خون کدام شــــــــــهید گذاشتید؟

☆باعث دعوای چند زن و شوهر، بخاطر مدل تیپ زدن و آرایش کردن شدید؟

★چند زوج را بهم بی اعتماد کرده‌اید؟

☆نگاه‌های یواشکی چند مردی که همسرش دارد کنارش راه میرود، به تیپ و هیکلت افتاد؟

★نگاه های هوس آلود چند رهگذر و...

☆چطــــــــــور؟

★بازهم میگویی، دلم پاک است!

☆چادری ها بروند خودشان را اصلاح کنند؟

★بازهم میگویی، مردها چشمشان را ببندندنگاه نکنند؟

☆جامعه چاردیواری اختیاری تو نیست

★من اگر گوشه ای از این کشتی را سوراخ کنم، همه غرق میشوند.

☆میتوانم گاز سمی اسپری کنم و
بعد بگویم،شما نفس نکشید؟

★چرا انقدر در حق خودت و دیگران ظلم میکنی؟

ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ "ﻋﻠــﻲ(ﻉ)" ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻮﺩ ،
ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ
ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ؛
ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ "ﺣﺴﻴـــﻦ(ﻉ)" ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻮﺩ ،
ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ
ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ؛
ﻭﺍﻱ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻬـــﺪﻱ(ﻋﺞ) ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻮﺩ،
ﻟﻌﻨﺘﻤﺎﻥ ﻣیکنند…
...اللہم عجل لولیڪ الفرج...
●●●●●●▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬●●●●●

♥کپی مطالب این رسانه با ذکر صلوات آزاد است♥

✿◕ ‿ ◕✿ رسانه دختران چادری ✿◕ ‿ ◕✿
99
133
53
64
  , 0936sa
چهارشنبه 25 مرداد ، 01:20
لایک
ادامه
احسان جانم فدای رهبر , 00ehsan
دوشنبه 23 مرداد ، 02:50
تو که این پست گذاشتی چقدر عمل کردی.من که تا جایی که دیدم چادر یخچی....؟
ادامه
مهسا , dokhi...shir4zi
دوشنبه 9 مرداد ، 18:45
لایک
ادامه
آی نور ک , aynor_k
جمعه 6 مرداد ، 18:39
+++++++++++
ادامه
رویا پرسپولیسی , rose99
جمعه 6 مرداد ، 17:57
عالی
ادامه
پرویز ثانی , parviz_009
جمعه 23 تیر ، 10:45
زیبا بود
ادامه
مریم گیلان , maryamgilan
سه شنبه 13 تیر ، 18:19
اره بعضی از خانما برای انکه از قافله عقب نمونن ................ چی بگم لایک
ادامه
حورا , nila35.eng
سه شنبه 13 تیر ، 13:44
احسنت
ادامه
احسان جانم فدای رهبر , 00ehsan
شنبه 10 تیر ، 15:05
ممنون.اونی که بایستی بفهمه گرفت منظورم را.
خخخخخ
ادامه
احسان جانم فدای رهبر , 00ehsan
چهارشنبه 7 تیر ، 19:29
بترس از آنچه خود را چادری می داند ولی خنجر میزنه به مادرمون حضرت فاطمه الزهرا س چون چادر نشانه حجاب مادرمون بود....حالا خود اونی که این پیام می‌خونه می‌دونه چقدر رعایت می کنه.همه چادریها هم اینگونه نیستند.
ادامه
بهــــانــــــــــه هـــمـــــــــــــیشگی , bahane_2016
چهارشنبه 7 تیر ، 02:45
لایک
ادامه
آتــــش بهــــار , ahvaz2kids
سه شنبه 6 تیر ، 22:09
زنده باد همه دختران مشکی پوش کشورم.....
ادامه
مــــــهـــــدیـــــ تــــــ , t_mahdi_civil
سه شنبه 6 تیر ، 12:54
درود
ادامه
یاس , yasmoradi
یکشنبه 4 تیر ، 14:17
خانم چادری ک این متن رو نوشتین عزیزم با این لحن افراد غیرچادری رو از حجاب زده میکنید...خانم مومن مردم رو جذب کنید نه دفع...
ادامه
مانیا , maniya_sh96
یکشنبه 4 تیر ، 05:56
عاااااااااااالی...
بیست...
ادامه
سارا                , sholejoon
یکشنبه 4 تیر ، 01:24
خیلی قشنگ بود اما فک نمیکنم تأثیر داشته باشه اون خانومی که پوشش نامناسب داره خودش انتخاب کرده و خیلی هم خوب میدونه مرد با دیدن تحریک میشه و هدفش هم همی جلوه دادن اندامشه حتی اگه بگه برا دل خودمه خوب میدونه داره دروغ میگه و هدفش لرزوندن دل دیگرانه
در واقع خانومی که توی شخصیتش هیچی برای جلب دیگران نداره لخت میشه و از آخرین تیر که اندامشه برای جذب دیگران کمک میگیره
کاش یک درصد احتمال بدیم اون دنیا واقعیته و باید در برابر دلهایی که لرزوندیم و خونه هایی که خراب کردیم جواب بدیم.فقط یک درصد احتمال
ادامه
 رفته , caldesac
یکشنبه 4 تیر ، 01:02
ایول
خوشمان آمد
! ! ! &
ادامه

تبلیغات

آخرین مطالب دختران چادری
زیباترین آیــه قـــــرآن از دیدگاه بانوی تازه مسلمان درمان ایدز با طب اسلامی ·٠•●✿ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ✿●•٠·˙ می گویند : آخر چه کسی دیگر... ·٠•●✿ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ✿●•٠· ● با وجود اینکه گاز رایگان به... ·٠•●✿ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ✿●•٠·˙ خواهـــــر باحجابم وقتی دلت... الهام چرخنده : ◄ به من گفتن سینمای ایران جای زنهایی... ·٠•●✿ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ✿●•٠·˙ پیامبر عزیز خدا حضرتــ ❤️ محمّــد... غیرتی شدن جوانان روسی برای دختر محجبه ! چادرمــــــــــــــــــــــ یعنی؛ سند بندگی من، فقط... خانم .... ·٠•●✿ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ✿●•٠·˙ هر کجا باشم هر شغلی داشته باشم... شما ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﯽﮐﻪ ﺗﻮ خیابون ﻣﻨﻮ ﭼﭗ ﭼﭗ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ!... ·٠•●✿ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ✿●•٠·˙ هرکه باشد نظرش در پی ناموس... مگر حجاب قبل از اسلام هم در ایران بود؟؟؟ ستــــاره های غـــربــی تازه مسلمــــان از اسلام می گویند ·٠•●✿ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ✿●•٠· این تصاویر مربوط به یک گروه... چـــــــــادرم چراغی باش برای مسیر فاطمه (س) ܓ✾ܓ✾ܓ✾ܓ✾ܓ✾ܓ✾ܓ✾ܓ✾ܓ✾ܓ✾... ❤ با تو بودن یعنی سعادت ❤ با تو بودن یعنی عطر شهدا... مصاحبه ی دوم زیباترین و کاربردی ترین دلیل من برای نگاه نکردن به... مادر نخستین شهید غواص سید جلیل میری"شناسایی‌شده:... خانمی به دفتر نهضت سواد آموزی تلفن کرد و گفت: ·٠•●✿... ◆ماه خدا رمضان است .... محجبه ها فرشته اند ·٠•●✿ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ✿●•٠·˙ درود برتو... ┘◄سوال: مردان بی غیرت یا زنان بی عفت ؟... چندی پیش ملکه انگلستان به عروسش هشدار داده بود.... مدافع حرم حضرت زینب نمیتوانیم باشیم مدافع چادر حضرت... احتیاط کنید .... دلنوشته های دختران چادری: راستش چادرو خیلی دوست داشتم.... کم نیستند خواهرانی که در فضای مجازی مردانه کار میکنند...