کـــافِہ اردبـیـل , cafe_ardebil

کـــافِہ اردبـیـل

کـــافِہ اردبـیـل , cafe_ardebil

کـــافِہ اردبـیـل

7,132نــــفــــــر
عضو شده اند
7,132نفر عضو شده اند
93/08/21 02:13

تمام حرفهای ناگفته ام ؛ همین سکوتی است....

کـــافِہ اردبـیـل
تمام حرفهای ناگفته ام ؛ همین سکوتی است.....که
می شنوی
99
60
3
56
  , viera4u
چهارشنبه 28 آبان ، 23:28
L
I
K
E
ادامه
مسیح عسگری , masihasgari
چهارشنبه 21 آبان ، 08:33
لایک
ادامه