بچه های امروزی , bache_hay_emrozi

بچه های امروزی

بچه های امروزی , bache_hay_emrozi

بچه های امروزی

160,640نــــفــــــر
عضو شده اند
160,640نفر عضو شده اند
96/12/6 15:46

آیا ندانسته ای که هرکه در آسمان ها و زمین است و پرندگان...

بچه های امروزی
آیا ندانسته ای که هرکه در آسمان ها و زمین است
و پرندگان بال گشوده،
خدا را تسبیح می گویند؟ به یقین ...

سوره نور، آیه 41
99