اسرار ماورا , asrare_mavra

اسرار ماورا

اسرار ماورا , asrare_mavra

اسرار ماورا

598نــــفــــــر
عضو شده اند
598نفر عضو شده اند
87/01/13 01:12

اسان بودن تسخیر جن در گذشته از آنجایی که جنیان ذی...

اسرار ماورا
اسان بودن تسخیر جن در گذشته
از آنجایی که جنیان ذی شعورند, لذا در برابر تسخیرات بشر سد دفاعی خود را قوی تر میکنند.هر گاه فعل تسخیر از سوی انسانها بسیار شود جن ها هم به جهت انکه کمتر در تسخیر و اسارت بشر بیفتند, تدابیری را میاندیشند. همانگونه که بشر در مقابل تقدیراتی مثل زلزله و سیل و غیره تدابیری را به کار میبندد و با محکم ساختن ساختمانها تقدیر را تدبیر میکند, جنیان هم در برابر تسخیرات و احضارات بشر تدابیری را به کار میبرند.روی همین اصل است که هر چه زمان به جلو میرود تسخیر جن مشکل تر می گردد.بنا بر این در قرن های قبل جن ها راحت تر به تسخیر آدمی در میامدند.لذا در برخی زمانها هیچ بشری نمی توانسته است جنی را به تسخیر خود در آورد. امروزه علاوه بر اعمال تسخیر و احضار بایستی آیات ویژه ای را که نزدیک به اسم اعظم است را قرائت نمایند تا در تسخیر موفق شوند.و البته در این زمان همان هم نزدیک به محال گردیده است. از انجایی که برخی از کتابهای بسیار عالی و معتبر علوم غریبه در صد ساله اخیر بسیار کمیاب شده است مثل هفت جلد از شیخ بهایی و دیگر کتب در این زمینه ,لذا برخی تنها با داشتن یک جلد از این کتابها امروزه داعیه عالم بودن در علوم غریبه را دارند.در حالی که پشت این ادعای بزرگ جز یک کتاب صد صفحه ای چیز دیگری نیست.
99
1