الگوریتمستان , algorithmha

الگوریتمستان

الگوریتمستان , algorithmha

الگوریتمستان

2نــــفــــــر
پسندیده اند
2نفر پسندیده اند
بیشتر
95/10/11 09:10

مسأله‌ی انتخابات - الگوریتمستان

الگوریتمستان
جناب خان که با کسب و کار لبوی خود میلیاردر شده است، می‌خواهد رئیس جمهور شود!
99
    آخرین مطالب الگوریتمستان